Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

NordvestJobb RBTK drives i et samarbeid av Romsdals Budstikke AS og Tidens Krav AS. Romsdals Budstikke AS og Tidens Krav AS har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom NordvestJobb RBTK, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av NordvestJobb RBTK,  ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller tilgjengeliggjøre materiale av hvilken som helst art på NordvestJobb RBTK, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Romsdals Budstikke AS og Tidens Krav AS.  Dette omfatter også notiser, overskrifter, ingresser mv.

Dersom linkingen til materiale på NordvestJobb RBTK inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rett til linking at det inngås en skriftlig avtale med Sunnmørsposten som tillater slik bruk.

NordvestJobb RBTK forbeholder seg retten til uten nærmere forvarsel å trekke samtykket til linking til materiale på NordvestJobb RBTK tilbake uten nærmere begrunnelse.

"NordvestJobb RBTK" er varemerker som ikke under noen omstendighet kan anvendes eller registreres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Sunnmørsposten. Dette omfatter også logoer som Sunnmørsposten har innarbeidet eller registrert.

NordvestJobb RBTK tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på NordvestJobb RBTK.

Romsdals Budstikkes AS og Tidens Kravs AS erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte og dokumenterte kostnader som skyldes grov uaktsomhet fra NordvestJobb RBTK, med maksimalt kr. 5.000.

Romsdals Budstikke AS og Tidens Krav AS har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av NordvestJobb RBTK påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til NordvestJobb RBTK. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Romsdals Budstikke AS og Tidens Krav AS er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

Informasjon som er lagt inn på NordvestJobb RBTK tar Romsdals Budstikke AS og Tidens Krav AS intet ansvar for.  Brukere som avleverer informasjon til NordvestJobb RBTK gjennom automatiske tjenester, er selv erstatningsansvarlig for sine handlinger, og Romsdals Budstikke AS og Tidens Krav AS forbeholder seg rett til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som NordvestJobb RBTK har som en følge av slik informasjon.

Ved eventuell tvist aksepterer begge parter Ålesund som verneting.  Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.

NordvestJobb RBTK kan inneholde linker til informasjon og materiale på andre nettsteder.  Romsdals Budstikke AS og Tidens Krav AS har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.